นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3943224
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
3157
7304
3943224
Your IP: 154.209.48.237
Server Time: 2019-04-01 10:34:35

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

คณะกรรมการจัดระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ๓ ด้าน

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ๓ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อกำหนดนโยบายด้านเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาของประเทศ และกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาของประเทศให้เป็นไปตามแผนแม่บทระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง/ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ๓ ด้าน

          รายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการในการผลิต และให้บริการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เป็นประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาแห่งชาติ เป็นเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ

 • คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
  • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
   ๑) สนับสนุนการดำเนินงานด้านเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาของสำนักงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาแห่งชาติให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา มีคุณภาพ และมีการนำเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาไปใช้อย่างถูกต้อง
   ๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาของสำนักงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาแห่งชาติ
   ๓) แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
  • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
 •  คณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
  • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
   ๑) วิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศ/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามประเด็นสำคัญของการพัฒนาประเทศ
   ๒) ทบทวนเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่
   ๓) ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา/ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
   ๔) แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
  • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเตรียมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

คณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา

          คณะกรรมการจัดระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ๓ ด้าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา (นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ) เป็นประธานกรรมการ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา ๒๑ คณะ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

          คณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา ๒๑ คณะ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          • องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา ปลัดกระทรวงหลัก ประธานอนุกรรมการ หน่วยงานหลัก รองประธานอนุกรรมการและเลขานุการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อนุกรรมการ สำนักงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ, อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          • อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

          ๑. จัดทำผังรวมเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการของสาขา

          ๒. พิจารณาคัดเลือกเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการจากเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาการบริหารงาน เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา สำมะโน สำรวจ (เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการตามผังรวมเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ

          ๔. นำเสนอชุดเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาและประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. ประสานงานการพัฒนาคุณภาพเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ และปรับปรุงเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาให้ได้มาตรฐาน

          ๖. บริหารจัดการการจัดทำมาตรฐานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาและส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์

          ๗. ประสานงานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และเผยแพร่เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ

          ๘. ประสานงานด้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด้านเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา

          ๙. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการและรายงานผลการดำเนินงาน) เสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา ๓ ด้าน

          ๑๐. แต่งตั้งคณะทำงานฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

คณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา

          คณะทำงานได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีการแต่งตั้ง จำนวน ๖ คณะ คือ คณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ คณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาสุขภาพ คณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาหญิงและชาย คณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาพลังงาน สาขาการเงิน การธนาคารและการประกันภัย และคณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สำหรับสาขาอื่นทำงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา

          ๑. จัดทำผังเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ (รายการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่สำคัญและจำเป็น) ของสาขา โดยทำการทบทวนรายการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาในสาขาที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และวิเคราะห์ความต้องการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ

          ๒. พิจารณาคัดเลือกเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการจากเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาการบริหารงาน เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา สำมะโน สำรวจ (เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่มีการจัดทำอยู่แล้ว) และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

          ๓. พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการที่ยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทำ และประสานให้มีการผลิตเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการตามผังเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการของสาขา

          ๔. นำเสนอชุดเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาและประเด็นยุทธศาสตร์

          ๕. จัดทำแผนปฏิบัติการจากแผนพัฒนาเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

          ๖. จัดทำรายงานประจำปี (รายงานสถานการณ์เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาทางการ และรายงานผลการดำเนินงาน)

          ๗. นำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อคณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาสาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลารายสาขา/ประชุมคณะทำงาน/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

Share

นโยบายของเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาส่วนบุคคล